Akademisyenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği

Birol TOPÇU, Sinan SARAÇLI, Pınar DURSUN, Cengiz GAZELOĞLU
3.542 1.769

Öz


Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (1993) bireylerin yaşam kalitesini ölçmek için geliştirdiği yaşam kalitesi ölçeği kısa formu kullanılarak, akademisyenlerin bedensel sağlık, psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler ve çevre boyutlarındaki yaşam kalitelerini doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Kolayda örneklem yoluyla Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüsündeki fakültelerde görev yapan 131 (28 bayan, 103 erkek) akademik personele Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu uygulanmıştır. Çalışmanın istatistiksel analiz sürecinde LISREL programı ile Doğrulayıcı Faktör Analizinden (DFA) yararlanılmıştır. DFA sonucunda, model
göstergeleri istatistiksel olarak kabul edilebilir bulunmuştur. Alt boyutlar bakımından psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler ve çevresel koşullar arasında olumlu yönde bir ilişki katsayısı elde edilirken, bedensel sağlığın bu üç alt boyutla olumsuz yönde ilişkili olduğu saptanmıştır.
Bilim, hizmet ve eğitim sektöründe yer alan akademisyenlerin yaşam kalitelerini belirlemek öğrencilere yönelik tutum, davranış ve rol modeli olma ve eğitsel alanda iş performanslarını etkilemesi bakımından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler


Yaşam Kalitesi; Whoqol-Bref Ölçeği; Doğrulayıcı Faktör Analizi

Tam metin:

PDF