Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem VI Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumları

Mehmet Ali SUNGUR, Atilla Senih MAYDA
6.367 2.019

Öz


Ülkemizde organ bağışı ve organ naklinin önemi konusunda her türlü iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme ve eğitimler yapılmakta, buna rağmen toplumun bu konudaki davranışsal gelişiminin kısıtlı olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin organ bağışı konusundaki bilgi ve tutumlarının incelenmesi ve hekim olmaya yaklaşmanın bu tutum ve davranışlar üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıtlı bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 82 dönem I ve 45 dönem VI öğrencisine anket ve tutum ölçeği uygulanarak veriler elde edilmiştir. Organ nakline yönelik bilgi sorularında, dönem VI öğrencileri (17,98±3,32) dönem I öğrencilerinden (13,61±3,65) daha başarılı bulunmuştur (p<0,001). Dönem VI öğrencileri (5,19±1,52) organ bağışına yönelik davranışsal niyet bakımından dönem I öğrencilerinden (4,46±1,71) daha yüksek puan almıştır (p=0,019). Tıp fakültesi öğrencilerinin organ bağışı konusundaki bilgi ve tutumları genel olarak dönem VI öğrencilerinde daha yüksektir ve hekim olmaya yaklaştıkça öğrencilerin hem bilgi düzeyleri artmakta hem de tutumları olumlu yönde değişmektedir.


Anahtar kelimeler


Organ bağışı; tutum, tıp öğrencileri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Edirne T. Türkiye’de Organ ve Doku Nakli Uygulamaları: Sonuçları ve Strateji Önerileri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2004; 24(3): 261

Genç R. Türkiye’de ve Dünyada Organ Transplantasyon Cerrahisi: Transplantasyon Lojistiğinin Yönetimi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2009; 25(1): 40-4.

Bora Başara B, Güler C, Eryılmaz Z, Yentür GK, Pulgat E. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011. Ankara: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü; 2012.

Bora Başara B, Güler C, Yentür GK, Birge B, Pulgat E, Mamak Ekinci B. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012. Ankara: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü; 2013. organ.saglik.gov.tr [Internet]. Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi. [Erişim Tarihi: 24.02.2014]. Erişim Adresi: https://organ.saglik.gov.tr. diyanet.gov.tr [Internet]. Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Kurul Kararları. [Erişim Tarihi: 02014]. Erişim Adresi: http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayf alar/OrganNakli.aspx.

Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı. [Erişim Tarihi: 17.02.2014]. Erişim Adresi: www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/“organ-bagisi-candan-cana -giden-en-buyuk-sadakadir…/9439?getEnglish=.

Kaça G, Amado S, Kıkıcı İ, Cilasin S, Dağ E, Leylek İ, ve ark. Organ Bağışına Yönelik Tutumların Planlı Davranış Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. 2009; 24(64): 78-91.

Koçak A, Aktaş EÖ, Şenol E, Kaya A, Bilgin UE. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Ege Tıp Dergisi. 2010; 49(3): 153-60.

Baykan Z, Naçar M, Yamanel R, Uzun AÖ, Dağlıtuncezdi Ş, Davran H, ve ark. Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Organ-Doku Nakli Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2009; 25(4): 137-41.

Yaşar M, Oğur R, Uçar M, Göçgeldi E, Yaren H, Tekbaş ÖF, ve ark. Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları ve Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Genel Tıp Dergisi. 2008; 18(1): 33-7.

Özmen D, Çetinkaya AC, Sarızeybek B, Zeybek A. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağısına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2008; 28(3): 311-8.

Kaçaroğlu Vicdan A, Peker S, Üçer B. Akşehir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı ile İlgili Tutumlarının Belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2011; 10(2): 175-80.

Savaşer S, Mutlu B, Çağlar S, Doğan Z, Canbulat N. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2012; 20(1): 1-9.

Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A, Beydağ KD, Fidancıoğlu H, Akıncı E, Şanlı İ, ve ark. Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Bir Grup Öğrencinin Organ Nakli/Bağışına Yönelik Görüşleri ve Bilgi Düzeylerine Eğitimin Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2008; 7(1): 39-46.