Lise Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik ve Demografik Özellikleri İle İlişkisi

Zeynep UZDİL
1.766 350

Öz


Araştırma, Samsun il merkezinde bulunan liselerde öğrenim gören kız öğrencilerde yeme tutumunun antropometrik özellikleri ve besin tüketimleriyle ilişkisinin saptanması amacıyla araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Rastgele seçilen 100 kız öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilere demografik özellikler, besin tüketim sıklığı ve Yeme Tutumu Testi’nden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Öğrencilerin beden kütle indeksi ortalaması 21.37±3.69 kg/m² olarak bulunmuş olup, %21.00’i zayıf, %66.00’sı normal, %13.00’ü ise fazla kiloludur. Yeme Tutum Testi puanı ≥30 olanların oranı %14 olup, yeme bozukluğu yönünden risklidir. Bu çalışmada yeme tutumu testi puanı ile beden kütle indeksi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05) ancak beden kütle indeksi artışıyla birlikte Yeme Tutum Testi puanlarının arttığı görülmüştür. Ailedeki çocuk sırası yeme tutumuyla ilişkili bulunmamıştır (p>0.05) ancak daha önce doğan çocukların Yeme Tutum Testi puanının yüksek olduğu görülmüştür. Anne yaşı, eğitim düzeyi ve mesleğiyle yeme tutumu ilişkili bulunmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin günlük olarak en sık tükettikleri besinler ekmek, beyaz peynir, siyah zeytin, sebze ve meyvedir (sırası ile %71.00, %61.10, %54.00, %45.00 ve %48.90). Ruhsal ve bedensel yönden önemli gelişmelerin yaşandığı adölesan dönemde, beslenme alışkanlığındaki hatalar adölesanın fiziksel ve ruh sağlığı yanında, okul başarısını da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sonuçların önlenmesinde ilköğretimden itibaren müfredata beslenme dersleri konularak besinlerin sağlık önemi, yaş ve cinsiyete göre yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmeleri yararlı olacaktır.


Anahtar kelimeler


Yeme tutumu; adölesan; beslenme; antropometri

Tam metin:

PDF