Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Etkileyen Faktörler

Diler AYDIN, Berna AKAY, Seda BAYDEMİR
1.424 226

Öz


Bu araştırma hemşirelik bölümü öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini bir üniversitenin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim gören 355 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya katılmaya istekli olan 288 öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanıldı. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması 13.09 ± 6.16; duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalaması 4.17 ± 3.08; kişisel başarı alt boyutu puan ortalaması ise 10.96 ± 4.83 bulundu. Öğrencilerin cinsiyete göre duygusal tükenmişlik düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu (p<0.05). Hemşirelik bölümünü isteyerek seçme durumuna göre duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu (p<0.05). Hemşirelik bölümünden memnun olmayan öğrenciler ve hemşire olarak çalışan öğrencilerin tükenmişlik alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı (p<0.05). Çalışma sonucunda hemşire adaylarının tükenmişlik düzeylerini düşürmeye yönelik önleyici çalışmaların yapılmasının hemşirelik hizmeti kalitesinin geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.

 


Anahtar kelimeler


Tükenmişlik; hemşirelik; öğrenci

Tam metin:

PDF