Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi

Sabri Sefa ERDEM, Muammer YILMAZ, Havva YILDIRIM, Atilla Senih MAYDA, Filiz BOLU, Ahmet Akif DURAK, Özge ŞENER
1.737 310

Öz


Tanımlayıcı tipte planlanan bu araştırma; katılımcıların kanser ve kanser risk faktörleri ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirip,katılımcılara sözel bilgilendirme yapılarak halkın toplum taramalarına katılımını artırmak amacıyla Düzce İl Merkez ‘inde 383 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Veriler; sosyodemografik özellikler, kanser hakkında genel bilgiler, kanserin nedenleri ve kanser tanılı yakını olma durumu, kanser taramaları, erken teşhis, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), mamagrofi ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile ilgili toplamda yirmi altı sorudan oluşan anket formu ile araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırma verileri bir istatistik paket programı ile değerlendirilmiş, kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerde Pearson Ki-kare, Fisher-Freeman-Halton ve Fisher’ exact testleri kullanılmıştır. Araştırmamıza katılanların %61.5’i kadın, %58.8’i evli iken; %47.4’ü üniversite düzeyinde eğitim almıştı. Katılımcıların %55.2’si kanserin ölümcül bir hastalık olduğunu düşünmekte, %80.9’u kanser olmaktan korkmaktadır. Ancak katılımcıların %61.3’ü kanserden korunmak için herhangi bir şey yapmamaktadır. Katılımcıların %81.4’ü daha önce kanser taraması yaptırmamış, %60.6’sı KETEM’i daha önce duymamıştır, %58’i taramalar için sağlık güvencesine gerek olmadığını bilmemektedir. Araştırmada kadınların kanser hakkında bilgi sahibi olma, kanserden korkma ve kanserden korunmak için önlem alma ile KETEM hakkında bilgi sahibi olma ve kanser taraması yaptırma durumu erkelere göre daha fazla bulunmuştur. Düzce İli’nde kanser farkındalığını arttırmak adına daha geniş çaplı çalışmalar yapılmalı. Bu konuda toplu yaşam alanlarında bilgilendirme çalışmaları yapılmalı. Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği halinde çalışarak halkın kanser farkındalığını arttırmak için eğitimler düzenlemelidir. 


Anahtar kelimeler


Düzce; kanser; risk faktörü

Tam metin:

PDF